Published on July 8, 2016 by Wisut Tantilukkana

สื่อวีดิทัศน์เสริมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษา
วิชา วาดภาพสัตว์ ( วิชาเลือก​ ) เทคนิคชอล์คบนกระดานดำ
ผู้สอน คุณครูวิสุทธิ์ ตันติลักขณา

Category

Add your comment

Your email address will not be published.